Powtórka do matury z niemieckiego

gramatyka
 • Odmiana rzeczownika
 • Odmiana zaimków osobowych, dzierżawczych, nieokreślonych, określonych 
 • Przymiotnik : stopniowanie, odmiana, przyimki z przymiotnikiem
 • Czasownik : odmiana, czasowniki złożone, czasowniki zwrotne, modalne, przyimki z czasownikiem
 • Czas przeszły Perfek
 • Czas przeszły Imperfekt
 • Czas przeszły  Plusquamperfekt
 • Passiv
 • Imperativ
 • Konjunktiv II
 • Szyk wyrazów w zdaniu
 • Zdania pytające
 • Zdania współrzędnie złożone
 • Zdania z podwójnymi spójnikami
 • Zdania dopełnieniowe
 • Zdania okolicznikowe przyczyny, celu i czasu
 • Zdania przydawkowe
 • Konstrukcje bezokolicznikowe
Zakres słownictwaz tematów
  • człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania);
  • dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania);
  • szkoła (np. przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, system oświaty);
  • praca (np. zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, rynek pracy);
  • życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
  • żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowanie, lokale gastronomiczne, diety);
  • zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, środki płatnicze, banki);
  • podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, informacja turystyczna, baza noclegowa, wycieczki, zwiedzanie, wypadki);
  • kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
  • sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy);
  • zdrowie (np. samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, higieniczny tryb życia, niepełnosprawni, uzależnienia, ochrona zdrowia);
  • nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z pod stawowych urządzeń technicznych, awarie, technologie informacyjno-komunikacyjne);
  • świat przyrody (np. klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna);
  • państwo i społeczeństwo (np. struktura państwa, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka);
  • elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.